T&A อพาร์ทเมนท์

CONCEPT MANGROVE FOREST : ป่าชายเลน
ผู้ออกแบบต้องการสื่อรูปลักษณ์อาคารถึงป่าชายเลน โดยหยิบยกเอาสี และการตกแต่งอาคารมานำเสนอโดยให้สีเขียวและน้ำตาล ที่ตัวอาคารและตกแต่งอาคารด้วยรูปลักษณ์ ของต้นไม้เพื่อนำเสนอถึงป่า และลดความแข็งกระด้างของอาคาร พื้นที่ใช้สอยผู้ออกแบบให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของเจ้าของโครงการ และเกิดความสบายต่อผู้เช่า-ซื้อโครงการด้วย โดยแบ่งพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงระยะและการใช้งานของผู้ใช้พื้นที่เป็นหลักควบคู่กันไป

089-896-1792