อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นการนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบออฟฟิศสำนักงานเพื่อเชื่อมโยงชีวิตประจำวันของมนุษย์ สู่องค์ประกอบทางธรรมชาติ และระบบนิเวศน์จนเกิดเป็นแนวคิดการออกแบบ ออฟฟิศยุคใหม่ที่มีความน่าสนใจมากในปัจจุบัน

089-896-1792