Office Engineer (วิศวกรประจำสำนักงาน สายก่อสร้างโยธา)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ
 • รับผิดชอบในการประสานงานและตรวจสอบเอกสาร
 • บริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆในการดำเนินงานของโครงการ
 • ประชุม ติดตาม ควบคุมแผนงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน
 • ควบคุมตรวจสอบงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
 • บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง และบันทึกประชุม
 • ตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการหรืองานเพิ่ม-ลด
 • จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง
 • บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
 • จัดทำรายการนำเสนอความคืบหน้าของการบริหารโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารตามกำหนดเวลาของงานในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ ละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์, และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ส่วนตัว หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความสามารถในการดูแลหน้างานตาม Site งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (อาจมีการไปดูหน้างานตาม Site งานเป็นครั้งคราว)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this role