หัวหน้าแผนกบัญชี

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทุกบัญชีในโปรแกรมบัญชี ตามามาตรฐานการบัญชี และหลักเกณฑ์ทางกรมสรรพากร
 • ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกรมสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) และครึ่งปี (ภงด.51) ส่งกรมสรรพากรตามข้อกำหนด
 • จัดเก็บรายละเอียดที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน
 • วิเคราะห์รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินกระแสเงินสด เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท/มาตรฐานบัญชี/กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
 • การขอเงินคืนภาษี งานราชการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกได้ดี
 • สามารถลงบันทึกบัญชี Debit/Credit และปิดบัญชีได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

Apply for this role