ผู้ออกแบบและประสานงานบริหาร

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานด้านการออกแบบ
 • บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆในโครงการ
 • วิเคราะห์กระบวนการ วางแผนการปรับปรุงคุณภาพ, สำรวจกระบวนการและโครงการออกแบบ
 • บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่างๆในโครงการ
 • คำนวณ ควบคุมปริมาณวัสดุที่จะใช้หน้างาน และตรวจสอบการเบิกจ่ายงานเพิ่ม-ลด และตรวจสอบสภาพโครงการ
 • จัดทำเขียนกระบวนการที่เป็นมาตรฐานขององค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำเอกสาร/เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการในการผลิตแบบ
 • ประสานการทำงาน และสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
 • ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอดและให้คำปรึกษากระบวนการ/เครื่องมือ
 • ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้า และรายงานในแต่ละโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรโยธา สาขาสถาปนิก สาขาการบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี อัธยาศัยดี Service Mind
 • สามารถจัดการและควบคุม ผู้รับเหมาก่อสร้างได้, วางแผนและดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการประสานงานทั้งภายนอกและภายในที่ดี และทักษะการบริหารการจัดการเป็นอย่างดี
 • สามารถรับมอบหมายงานได้ทุกเรื่อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 • มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ครั้งคราว)
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ และด้านการบริหารงานออกแบบ

Apply for this role