ผู้จัดการโครงการ

รายละเอียดงาน

 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
 • วางแผน และกำหนดวิธีการควบคุมงานในการควบคุมให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ผูกผันในสัญญา รูปแบบ และข้อกำหนดได้
 • ควบคุมการวางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้า-ของโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ ทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์
 • จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ การใช้เครื่องจักรและกำลังพล
 • วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการหรือการแก้ปัญหา ร่วมกับทีมงานและเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม
 • ควบคุมและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง แก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา
 • ตรวจสอบ เร่งรัด ความก้าวหน้าในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ประสานงานกับเจ้าของงานหรือวิศวกรผู้ควบคุม ผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปและปิดโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมและดำเนินการตามระบบบริหารที่บริษัทจัดทำขึ้น พัฒาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป ในการบริหารวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีทักษะการบริหาร การจัดการโครงการได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ดี
 • มีการจัดการข้อมูลได้ดี และสามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (สย.) ระดับสามัญ

Apply for this role