ประสานออกแบบโครงการ

รายละเอียดงาน

 • Present งานทุกงานได้เป็นอย่างดี เช่น Present แบบบ้านต่างๆ, Present งานราชการต่างๆ เป็นต้น
 • ทำหน้าที่ประสานงานต่างได้เป็นอย่างดี
 • ประชุมกับลูกค้า พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้า และบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • บันทึกการประชุม สรุปการประชุม ทุกการประชุมได้
 • มีความรู้ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดหาและสั่งซื้อวัสดุ งานตกแต่งภายใน ตลอดจนส่งเอกสารทำเรื่องเบิกจ่าย
 • สามารถประมาณราคาได้
 • สร้างและการดำเนินการตามแผนโครงการและการปรับปรุงแก้ไขแผน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ดูแลงานออกแบบ ภายในทั้งแผนก
 • ประสานงานติดต่อลูกค้ารับข้อมูลนำมา Work Shop
 • จัดทำราคาค่าออกแบบเสนอต่อลูกค้า
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เบื้องต้นและ ถอด BOQ
 • วางแผนงาน ระยะเวลา การทำแบบ DWG และแผนงานก่อสร้าง
 • ประสานงานทีมงานออกแบบ (โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ)
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารยื่นของใบอนุญาตก่อสร้าง
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • รวมถึงควบคุมงาน ตกแต่งภายใน (Site งาน)
 • ประเมินขาดงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาตกออกแบบแต่งภายใน สาขาสถาปัตย์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีอัธยาศัยดี มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน และมีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถมองทุกอย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อสามารถแก้ไขได้ทุกสถานการณ์
 • มีความสนใจในการพัฒนาตน และความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
 • สามารถออกปฎิบัติงาน นอกสถานที่ได้ (เป็นบ้างครั้ง)

Apply for this role