ธุรการส่วนกลาง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย
 • บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • สามารถออกจดหมายราชการ รวมทั้งการร่างจดหมายต่างๆ
 • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงานได้ดี
 • ดูและและควบคุมงานเอกสารเข้าออกภายในสำนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ อาทิ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • ดูแลสำนักงานและสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการบริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้างหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว ชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตาม
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก และมีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการตัดสินใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office/Internet/Outlook ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • มีความแม่นยำในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ และสามารถทำเอกสารได้อย่างคล่องแคล่ว

Apply for this role