LEADERS IN QUALITY
CONSTRUCTION AND
INFRASTRUCTURE

บริการควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างที่ถูกต้องตามเป้าหมายและได้มาตรฐาน

รวบรวมและศึกษาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง จัดเตรียมวาระการประชุมเพื่อเปิดโครงการ ประชุมเปิดโครง ตรวจสอบและอนุมัติแบบขยายการก่อสร้าง ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานในงานก่อสร้าง ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง จัดทำรายการก่อสร้างประจำเดือน ตรวจสอบและทำรายการข้อบกพร่องของงาน ติดตามเอกสารและวิธีการบำรุงรักษาจากผู้รับเหมา จัดทำเอกสารแจ้งผู้รับเหมาในส่วนงานที่ต้องมีการแก้ไข พิจารณาอนุมัติคืนเงินประกันผลงาน

Construction 
Management

เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคาการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงานอย่าง เป็นระบบเพื่อให้ได้ผลงานตรงตามรูปแบบที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงในด้านงบประมาณอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งควบคุมแผนงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้

การบริหารงานก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบในการวางแผนงาน และกำกับ ดูแลให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามรูปแบบได้มาตรฐานตามหลักวิชาการตลอดจนควบคุม การใช้ทรัพยากรและเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

​CLIENTS