LEADERS IN QUALITY
ARCHITECT AND
CREATING INNOVATIVE BUILDING

ARCHITECTURE
DESIGN

บริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

ในขั้นแรกเริ่มต้นให้คำปรึกษาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการ วางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่ พื้นที่ใช้สอยตามความต้องการ Function ศักยภาพของที่ตั้งอาคารหรือ บริบท Context งบประมาณ Budgets ทำการสรุปความต้องการขั้นต้นของลูกค้าโดยในขั้นตอนนี้ จะมีการพบปะพูดคุย ระหว่างลูกค้าและสถาปนิกมากกว่า 1 ครั้งเพื่อปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน

“ความพึงพอใจของลูกค้า”

เป็นสิ่งสำคัญซึ่งทำให้มีการปรับเปลี่ยนแบบ ตามความต้องการของลูกค้าทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโดยโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ถูกต้องตามกฎหมาย

เคเอสบี เข้าใจความต้องการของลูกค้า
เพราะเราทำให้ความฝันของคุณ เกิดขึ้นจริง

สถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ Preliminary Concept และผังพื้นที่ในการใช้สอยให้กับ ลูกค้าทำการพิจารณารูปแบบ Style รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่าง ๆ Quality of space นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม Zoning หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ Lay-out Plan ผนวกแนวความคิด Concepts ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอด คล้องกับบริบท และการใช้งาน Schematic design พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย Preliminary Budget เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริง

​CLIENTS