INTERNATIONAL AUDITORIUM

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : ตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

จากรูปแบบการวางผังปราสาทนำมาสู่การจัดวางผังของตัวอาคารที่ยืดรูปแบบตามการวางผังของตัวอาคารที่ยึดรูปแบบตามการวางผังในอดีต การดึงรูปแบบความสมดุลของธรรมชาติ มาใช้ในการออกแบบ Symmetrical Balance ความสมดุลโดยองค์ประกอบการจัดวางส่วนประกอบที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกัน รวมไปถึงมีสัดส่วนขนาดน้ำหนัก ทั้งด้านซ้ายและขวา ดูเป็นทางการ สงบนิ่ง มีระเบียบแบบแผน
ในการวางผังภูมิทัศน์ เลือกที่จะจัดให้เป็นแบบทางการ (Formal) โดยยังคงยึดการขนาบข้างกับแนวแกนทางเดินเป็นหลัก โดยผสมผสานทั้งไม้ยืนต้น และคลุมดินที่เน้นพืชพันธ์ุของไม้ถิ่นเป็นหลักสร้างพื้นที่เชื่อมต่อทางภูมิสถาปัตย์ทางเดิน ให้มีความร่มรื่นไม่ซับซ้อน ลดพื้นที่คอนกรีต ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร ช่วยเรื่องการระบายน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ การปลูกทั้งพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น ช่วยให้น้ำไหลช้าลง และซึมลงดินได้

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

บ้านแพรกษา

อาคารดูแลผู้สูงอายุ

บ้านรามอินทรา