General basic practice and profession building

อาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ มทร.อีสาน

โครงการ : อาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : ตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ใช้สอย : 27,842 ตารางเมตร

ด้วยรูปแบบการขยายอาคารแนวราบ เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนอาคาร เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่คงไว้ซึ่งสภาพพื้นที่สีเขียวของต้นไม้เดิม ออกแบบอาคารโดยใช้ทางเดินเป็นตัวเชื่อมอาคารใช้ระดับที่แตกต่างในการแยกพื้นที่ใช้งาน เปิดพื้นที่ให้เกิดมุมมอง และการสัญจรที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในทุกกลุ่มอาคาร เจาะช่องเปิดให้ผนังเพื่อการนำพลังงานธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารลดพื้นที่คอนกรีตด้วยการนำ Landscape เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเปิดพื้นที่ชั้นล่าง สลับพื้นที่ห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศ ให้ภาพรวมของ อาคารไม่ขัดแย้งกับสภาพบริบท เพื่อให้อาคารเป็นส่วนหนึ่งของสภาพธรรมชาติโดยรอบ

เนื่องด้วยเป็นอาคารที่มีลักษณะของการใช้อาคารร่วมกันถึง 7 คณะ ดังนั้นรูปแบบการจัดวางผังอาคารจึงเปรียบกับการขยายตัวของพืชพรรณก่อให้เกิดกิ่งก้านสาขา เปรียบพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันทั้งส่วนทางเดิน โถงบันได สำนักงาน ห้องอ่านหนังสือ เสมือนแนวลำต้น หลักแล้วแตกกิ่งเป็นคณะต่างๆโดยเว้นพื้นที่ว่าง ระหว่างตัวอาคารเพื่อให้แต่ละคนสามารถใช้พื้นที่ในส่วนของตัวเองได้ในการทำกิจกรรมของแต่ละคนสามารถใช้พื้นที่ในส่วนของตัวเองได้ ในการทำกิจกรรมของแต่ละคณะอีกทั้งยังเว้นพื้นที่ส่วนกลางของอาคารที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น การใช้ระดับพื้นของแต่ละชั้นมาทำให้เกิดที่ว่างระหว่างชั้นที่สูงขึ้น ทำให้ตัวอาคารดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

ทาวน์โฮมพระราม 9

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

GOOD COLOUR CENTER