General basic practice and profession building1
General basic practice and profession building2
General basic practice and profession building3
General basic practice and profession building4
General basic practice and profession building5
General basic practice and profession building1
General basic practice and profession building2
General basic practice and profession building3
General basic practice and profession building4
General basic practice and profession building5

General basic practice and profession building

อาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ มทร.อีสาน

โครงการ : อาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้ง : ตำบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ใช้สอย : 27,842 ตารางเมตร

ด้วยรูปแบบการขยายอาคารแนวราบ เป็นลักษณะของกลุ่มก้อนอาคาร เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่คงไว้ซึ่งสภาพพื้นที่สีเขียวของต้นไม้เดิม ออกแบบอาคารโดยใช้ทางเดินเป็นตัวเชื่อมอาคารใช้ระดับที่แตกต่างในการแยกพื้นที่ใช้งาน เปิดพื้นที่ให้เกิดมุมมอง และการสัญจรที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกในทุกกลุ่มอาคาร เจาะช่องเปิดให้ผนังเพื่อการนำพลังงานธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารลดพื้นที่คอนกรีตด้วยการนำ Landscape เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเปิดพื้นที่ชั้นล่าง สลับพื้นที่ห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศ ให้ภาพรวมของ อาคารไม่ขัดแย้งกับสภาพบริบท เพื่อให้อาคารเป็นส่วนหนึ่งของสภาพธรรมชาติโดยรอบ

เนื่องด้วยเป็นอาคารที่มีลักษณะของการใช้อาคารร่วมกันถึง 7 คณะ ดังนั้นรูปแบบการจัดวางผังอาคารจึงเปรียบกับการขยายตัวของพืชพรรณก่อให้เกิดกิ่งก้านสาขา เปรียบพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันทั้งส่วนทางเดิน โถงบันได สำนักงาน ห้องอ่านหนังสือ เสมือนแนวลำต้น หลักแล้วแตกกิ่งเป็นคณะต่างๆโดยเว้นพื้นที่ว่าง ระหว่างตัวอาคารเพื่อให้แต่ละคนสามารถใช้พื้นที่ในส่วนของตัวเองได้ในการทำกิจกรรมของแต่ละคนสามารถใช้พื้นที่ในส่วนของตัวเองได้ ในการทำกิจกรรมของแต่ละคณะอีกทั้งยังเว้นพื้นที่ส่วนกลางของอาคารที่สูงไม่เกิน 3 ชั้น การใช้ระดับพื้นของแต่ละชั้นมาทำให้เกิดที่ว่างระหว่างชั้นที่สูงขึ้น ทำให้ตัวอาคารดูน่าสนใจมากขึ้น

โครงการอื่นๆ ที่คุณอาจจะสนใจ

บ้านแพรกษา

ออกแบบปรับปรุงสวนสุขภาพ

ที แอนด์ เอ อพาร์ทเม้นท์